12.05.2023 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye ile Özbekistan Arasında Yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması onaylanmıştır. Tercihli ticaret anlaşmasına göre:

  1. Anlaşma ilgili tarafların resmi onay süreçlerinin bittiğine dair bildirim tarihinden sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
  2. Söz konusu anlaşma sınırlı sayıda tarım ürünü ile aşağıdaki tabloda belirtilen bazı sanayi ürünlerini kapsamaktadır.
  3. Tercihli tarifeden yararlanmak için EUR1 Dolaşım Belgesi’nin ibraz edilmesi gerekecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi 12 ay’dır. Anlaşmaya göre belgelenin elektronik ortamda düzenlenmesine de imkan tanınacaktır. Ayrıca sonradan kontrol durumlarında 9 ay gümrük idaresinden cevap alınamazsa tercihli tarife tanınması reddedilecektir.
  4. İkili menşe kümülasyon kuralları geçerlidir. Yani bir taraf menşeli ürünler, diğer tarafta elde edilen ürünün içine dahil edildiklerinde, yetersiz işçilik ve işlemin ötesine geçilmişse diğer taraf menşeli kabul edilecektir. Ayrıca yetersiz işçilik ve işlemin ötesine geçilmezse ilgili tarafta eklenen katma değerin imalatta kullanılan diğer taraf menşeli girdilerin kıymetini geçmesi kaydıyla, elde edilen ürün o taraf menşeli olarak kabul edilecektir.
  5. Tamamen taraf ülkede elde edilmemiş ürünlerde, imal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi için, bir tarafta elde edilen ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, bu ürünlerin kıymetinin 841370, 850213, 940690 GTİP’teki eşyanın fabrika çıkış fiyatının % 20'sini, Ek I-A ve Ek I-B'de listelenen diğer eşyalar için %40'ını aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilecektir.
  6. Doğrudan nakliyat kuralı geçerlidir. Transit girişin coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil koşulları sebebiyle haklı görülmesi halinde, ürünlerin, söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu olmaması halinde ve boşaltma, yükleme veya iyi koşullarda korunması dışında başka bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla gerekli belgelerle kanıtlanmasıyla başka ülkeden sevk edilebilir.
  7. Başlamış işlem istisnası bulunmaktadır. Buna göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte nakliye halinde olan ya da taraf ülkesindeki antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine anlaşmanın yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde, doğrudan nakledilmiş olduğunu gösterir belgelerle birlikte EUR1. Dolaşım Belgesi sunulursa tercihli tarifeden yararlanabilecektir.

Tercihli Ticaret Anlaşması ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.