03.05.2023 tarihli 32179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliği’nde bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Sizler için özet olarak aşağıda derledik.

 1. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurularında aranan firma yetkililerinin güvenilirliği hususunu düzenleyen 23.maddenin a bendi değiştirilerek
 1.  ‘Sermayenin yüzde onundan fazlasına sahip’ kişiler ‘sermayenin yüzde on ve fazlasına sahip’ kişiler olarak değiştirilmiştir. Bu durumda, OKSB başvurularında sermayenin %10’una sahip gerçek kişiler için de ilgili maddede belirtilen suçlardan ceza veya mahkumiyet kararı olmaması aranacaktır.
 2. İlgili maddede belirtilen suçlara ilişkin ‘Petrol Piyasası Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun’ eklenmiştir.
 1. Yönetmeliğin 38.maddesinin tüm fıkraları yeniden düzenlenerek Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Üyesi olmayan ülkelerle ilgili düzenleme yapılmıştır. Buna göre;
 1. Ticaret politikası önlemine, ek mali yükümlülüğe veya ilave gümrük vergisine tabi eşyanın; Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülke için uygulanan vergi oranının ‘diğer ülkeler’ (Dünya Ticaret Örgütü Üyesi ancak TR ile tercihli tarife uygulamayan ülkeler) için uygulanan vergi oranından yüksek olması halinde, DTÖ üyesi ülke menşeli olduğunu ispatlamak için menşe şahadetnamesinin ibraz edileceği,
 2. Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi veya sonradan verilmesi durumlarında DTÖ üyesi olmayan ülkeler için uygulanan vergi oranı ile menşe şahadetnamesi olsaydı uygulanacak vergi oranı arasındaki farkın teminata bağlanarak işlem yapılacağı düzenlenmiştir.
 3. Teminat verilmeden, vergi farkının ödenerek işlem yapılması durumunda beyanname tescil tarihi itibariyle 6 ay içerisinde menşe şahadetnamesi getirilmesi durumunda ödenen verginin iade edileceği belirtilmiştir.
 4. 38.maddeye yeni bir fıkra eklenerek, bu madde hükümlerinin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülke için uygulanan vergi oranının ‘diğer ülkeler’ (Dünya Ticaret Örgütü Üyesi ancak TR ile tercihli tarife uygulamayan ülkeler) için uygulanan vergi oranından yüksek olması halinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak ilgili madde yapılan değişiklik DTÖ üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar için değişiklik getirmiştir. Geçtiğimiz dönemde özellikle 7004, 7005, 7006, 7007 vb. tarife pozisyonlarında yer alan eşyalar için DTÖ üyesi olmayan ülkelere farklı vergi oranı getirilmişti.
 
“Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler
İran, Cezayir, Sudan, Belarus, Sırbistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek ,Andorra ,Bahamalar, Butan, Komorlar, Curacao, Ekvator Ginesi, Etiyopya , Irak , Lübnan Cumhuriyeti ,Libya, Sao Tomé ve Principe ,Somali ,Güney Sudan , Suriye Arap Cumhuriyeti, Doğu Timor ,Türkmenistan ve Özbekistan.”

 

 1. Yönetmeliğin Nihai Kullanıma İlişkin 207/4 maddesi değiştirilerek; Nihai kullanım izni bitiminden itibaren 30 gün içerisinde izne uygun işlem yapılıp yapılmadığını tespit eden raporlarla birlikte gümrük idaresine bildirimde bulunulmaması halinde 6183 sayılı kanununa göre ‘teminatlı alacaklarda takip’ hükümleri uygulanmaktaydı. Yeni düzenleme ile bu durumda SÜRENİN GEÇTİĞİ HER GÜN İÇİN AYRI AYRI Gümrük Kanunu 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.
 2. Keza, yine nihai kullanımla ilgili olarak geçici madde eklenmek suretiyle, nihai kullanım izni alınmış eşya için bir teminat alınmamışsa ve 03.05.2023 (yönetmelik yürürlük tarihi) tarihinden önce nihai kullanım izninde belirtilen izin süresi dolmuş yukarıda bahsedilen 30 günlük gümrük idaresine başvuru süresi 03.05.2023’den başlatılacak ve sürenin sonunda YGM tarafından düzenlenen tespit raporunun idareye sunulmaması durumda YENİ yaptırım olan sürenin geçtiği her gün için ayrı ayrı Gümrük Kanunu’nun 241/1 maddesinde düzenlenen usulsüzlük cezasının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
 3. 587/1-b maddesi değiştirilerek; gümrük idarelerince düzenlenmiş kararlara, cezalara itiraz edilmesi durumunda ihtilaflı eşyanın itirazın sonuçlanmadan çekilebilmesi noktasında “eşyanın alıcısı adına düzenlenen para cezalarının” teminata bağlanmasının aranacağı düzenlenmiştir. Eski halinde para cezaları ifadesi ‘eşyanın alıcısı adına düzenlenenler olarak’ sınırlandırılmış değildi.
 4. Geçtiğimiz yıl, beyannamenin 9 nolu ‘Mali Sorumlu Kişi’ kutusunda yaşanan tereddütler ve gelen cezalar doğrultusunda idare olumlu adım atarak, kullanıcılar için bu hanenin doldurulmasını ihtiyari olarak düzenlenmiş ve ilerleyen maddelerde ihtiyarı olan kutular için Gümrük Kanunu 241/1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası düzenlenemeyeceğini de hükme bağlamıştır. İhtiyari olan bu kutuyu doldurmak isteyen kullanıcılar için ise açıklama yapılmıştır: “İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.”
 5. Akaryakıt antrepoları için yönetmeliğin Ek-80’inde yer alan “Akaryakıtın, antrepo tanklarından gemilere, gemilerden de antrepo tanklarına tahliyesi için antreponun iskele veya platforma bağlı boru hattının olması” şartının “Kapanmış akaryakıt antrepolarının, yeniden akaryakıt antreposu olarak faaliyete geçiş durumlarında” HARİÇ tutulmuştur, şart aranmayacaktır.

Söz konusu yönetmelik için tıklayınız.

BÜLTEN / HABER Üyeliği

Sıkça değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatını en güncel kaynaktan takip edin. Mevzuat değişikliklerini çözüm ortaklarımızın işlemlerine özel olarak yorumlayarak sadece ilgili sektörü ilgilendirecek şekilde paylaşıyoruz. Güncellemeleri yakından takip etmek için iletişimde kalın.